شماره کارت بانک ملی  علی شریعت زاده

6037991927221667